Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Pegom Organic RS, firma koja se bavi distribucijom i online prodajom zdrave hrane, sa sedištem na adresi u Novom Sadu, Futoška broj 29, kao sastavni deo svog poslovanja, veliku pažnju posvećuje zaštiti podataka o ličnosti, te, naročito imajući u vidu stepen razvoja savremene tehnologije u modernom svetu, savesno ih štiti i smatra da je zaštita podataka o ličnosti jedan od ključnih segmenata poverenja. Najpre, upoznaćemo Vas sa samim pojmom podatka o ličnosti.

 

Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti jeste svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 

Uopšteno govoreći, sve informacije kojima se može utvrditi identitet jednog lica, smatraju se podacima o ličnosti. Podaci o ličnosti moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose i prikupljati se u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

 

Oni moraju biti ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade, tačni i ažurni. Prema tome, preduzimaju se sve mere da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu, odnosno isprave. Lični podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade, te se moraju obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu tih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

 

U skladu sa navedenim principima (načela zakonitosti, transparentnosti, svrsishodnosti, tačnosti, primerenosti, ograničenog vremena obrade i čuvanja i načela integriteta), a s obzirom na činjenicu da nam je sama zaštita podataka o ličnosti veoma važna, ovim putem Vas obaveštavamo da smo izradili ovu Politiku privatnosti, a sve u cilju transparentnosti obrade Vaših podataka i omogućavanju Vaše kontrole nad njima.

 

Ona je, takođe, sačinjena kako bi bila razumljiva svim posetiocima našeg sajta, odnosno licima sa kojima ćemo uspostavljati saradnju. Politika privatnosti firme Pegom Organic podeljena je u više segmenata i objašnjava način prikupljanja Vaših podataka o ličnosti, način na koji će oni biti korišćeni, kao i način na koji možete ostvariti svoja prava na privatnost., koja predstavljaju osnovna ljudska prava proklamovana međunarodnim konvencijama.

 

Naša Politika privatnosti se primenjuje na:

 1. Lica koja pristupe našem web sajtu na adresi: pegomorganic.rs
 2. Lica koja nam pošalju upit putem web sajta
 3. Lica sa kojima uspostavljamo poslovnu saradnju
 4. Lica koja se prijavljuju za radno mesto u Pegom Organic.

 

OBRADA I RUKOVALAC OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

 

Za posedovanje i upotrebu podataka, najčešće se koristi termin obrada podataka o ličnosti. Obrada je, zapravo, svaka radnja koja uključuje lične podatke – prikupljanje, ustupanje, kopiranje…

 

Za subjekte koji obrađuju podatke o ličnosti, najčešće upotrebljavamo termine rukovalac ili obrađivač.

 

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji samostalno, ili zajedno sa drugima, određuje svrhu i način obrade.

 

Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i bio u mogućnosti da to predoči, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica. Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose.

 

Rukovalac podataka o ličnosti je Pegom Organic iz Novog Sada, Futoška  broj 29, ___________________________ (eventualno dodati matični i poreski identifikacioni broj)

 

Molimo Vas da se upoznate sa Politikom privatnosti Pegom Organic-a, kako biste bili upućeni o načinu prikupljanja podataka o ličnosti, te kako bismo izbegli eventualne sporove oko pitanja vezanih za našu Politiku privatnosti, odnosno obrade ličnih podataka.

 

 

PODACI O LIČNOSTI KOJE PEGOM ORGANIC PRIKUPLJA

 

Pegom Organic prikuplja različite podatke o ličnosti, a u zavisnosti od toga kako koristite naš web sajt ili usluge, lični podaci koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeći:

 1. Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa Pegom Organic-om
 • Podaci koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu putem našeg kontakt formulara ili drugim putem,
 • Podaci koje odlučite da podelite sa nama prilikom prijave za radno mesto u Pegom Organic-u
 • Podaci koje odlučite da podelite sa nama prilikom uspostavljanja poslovne saradnje

Informacije koje se odnose na Vaše ime, email adresu, kućnoj ili poslovnoj adresi, zatim podatke o Vašem zvanju, sadržaj obaveštenja koje nam dostavite, ili bilo koje druge  informacije koje odlučite da podelite sa nama, možemo dobiti, ukoliko nas kontaktirate direktno putem kontakt stranice, ili pošaljete upit na mail adresu: info@pegomorganic.rs.

 

Ukoliko se prijavljujete sa radno mesto u firmi Pegom Organic, tražićemo od Vas da nam pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Osim toga, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu, koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju u Pegom Organic-u. U tom slučaju, koristimo Vaše lične podatke kako bismo uskladili Vaše znanje, veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim pozicijama u našoj firmi. Te informacije se prosleđuju licima koja su uključena u proces zapošljavanja.

 

Ukoliko uspostavljate poslovnu saradnju sa firmom Pegom Organic, možemo Vas zamoliti da dostavite i druge podatke koji nisu gore navedeni, a koji su neophodni za poslovanje. Podaci koje u tu svrhu prikupljamo, biće jasno naznačeni. Primera radi, prikupićemo kontakt informacije (adresu za prijem pošte, email adresu, brojeve telefona…)

 

 1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Prilikom posete našeg web sajta, Pegom Organic može automatski da prikupi određene podatke o ličnosti sa vašeg uređaja. Drugim rečima, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati podatke kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (na primer lokacija na nivou države ili grada). Svrha prikupljanja ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce našeg sajta, odakle dolaze i koji sadržaj ih na našoj stranici interesuje.

 

 1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

U određenim slučajevima, može se desiti da prikupimo Vaše lične podatke, a da ih nam niste Vi direktno dali. Takva situacija je moguća u slučaju da ste konkurisali za posao u firmi Pegom Organic, kada informacije o Vama možemo dobiti:

 • Od agencija za zapošljavanje (na primer kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata),
 • Putem usmene ili pisane preporuke (na primer putem preporuke bivšeg zaposlenog/poslodavca, odnosno lica koje ste naveli kao referentnu osobu),
 • Putem javno dostupnih informacija (na primer profesionalnih društvenih mreža – LinkedIn).

NA KOJI NAČIN FIRMA PEGOM ORGANIC ČUVA MOJE LIČNE PODATKE

 

Firma Pegom Organic posvećena je poštovanju Vaših podataka o ličnosti, pa u skladu sa tim ne delimo Vaše podatke o ličnosti trećim licima, osim ukoliko:

 • Imamo Vašu saglasnost za to i
 • Se to od nas zahteva na osnovu zakonom utemeljene sudske, ili druge odluke državnog organa, kojom se, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, može tražiti uvid u lične podatke.

 

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

 

Pegom Organic primenjuje mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite ličnih podataka od pristupa neovlašćenih osoba i od nezakonite obrade Vaših podataka o ličnosti, kako online, tako i offline.

 

VAŠA PRAVA

 

Od velikog značaja za lice čiji se lični podaci prikupljaju i obrađuju jeste i ostvarivanje prava na adekvatnu zaštitu. Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 

 • Pravo da budete informisani o prikupljanju Vaših podataka,
 • Pravo da budete informisani o obradi Vaših podataka,
 • Pravo da pristupite podacima o ličnosti koji se odnose na Vas,
 • Pravo da podatak bude ispravljen u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • Pravo na zaborav, odnosno pravo da tražite da lični podaci koje smo o Vama prikupili budu obrisani,
 • Pravo na opoziv pristanka za obradu ličnog podatka kada je pristanak osnov za obradu,
 • Pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • Pravo da uložite prigovor u pogledu obrade ličnog podatka u određenu svrhu,
 • Pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Zahtev koji nam upućujete u vezi sa korišćenjem prava u vezi Vaših ličnih podataka, pošaljite sa jasnom naznakom: kojim podacima o ličnosti želite da izvršite uvid, koje podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, prenesee, odnosno obradi kojih Vaših podataka o ličnosti prigovarate i iz kojih razloga.

 

Kao lice na koje se podaci odnose, stoji Vam na raspolaganju i sudska zaštita, ukoliko smatrate da Vam je, suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, od strane rukovaoca, radnjom obrade podataka o ličnosti, povređeno pravo propisano navedenim zakonom. Podnošenje tužbe sudu ne utiče na na Vaše pravo da pokrenete i druge postupke (pravo podnošenja pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja).

 

Ukoliko ste pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate prave na novčanu naknadu ove štete od rukovaoca koji je štetu prouzrokovao.

 

Kako biste ostvarili svoja prava u pogledu naše Politike privatnosti, kontaktirajte Pegom Organic putem e-mail adrese: info@pegomorganic.rs.

 

 

KOLIKO DUGO PEGOM ORGANIC ČUVA VAŠE PODATKE

 

Podatke o ličnosti koje smo o Vama prikupili, Pegom Organic neće čuvati duže od onog vremena koje je neophodno da bi se ostvarila svrha njihovog prikupljanja, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

 

 

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Pegom Organic zadržava pravo da ovu Politiku privatnosti ažurira, na osnovu eventualnih izmena u važećem zakonodavstvu, odnosno u skladu sa tehničkim inovacijama. Izmene koje budu sprovedene, stupaju na snagu kada budu objavljene na našem web sajtu, te Vam, u skladu sa tim, predlažemo da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

 

Kada to zahtevaju važeći propisi, tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti.

 

U slučaju da niste saglasni sa Politikom privatnosti Pegom Organic-a, molimo Vas da napustite naš web sajt.

 

KONTAKTIRAJTE PEGOM ORGANIC

 

Ukoliko imate bilo koje pitanje vezano za našu Politiku privatnosti, kontaktirajte nas putem e-mail adrese: info@pegomorganic.rs.

 

 

 

 

 

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code